STRATEGIA SPÓŁKI

  • STRATEGIA NA LATA 2020 – 2023

    2020-08-13

    Rok budżetowy 2019/2020 uwieńczył stawiany cel – powrót do poziomu wyników Grupy Mercor sprzed transakcji sprzedaży pionu oddzieleń przeciwpożarowych. W związku z osiągnięciem tego strategicznego celu Zarząd Grupy Mercor opracował i przedstawił założenia strategii na lata 2020-2023, a Rada Nadzorcza „MERCOR” S.A. zatwierdziła tę strategię, co Zarząd podaje do publicznej wiadomości. Cele i założenia niniejszej strategii nie stanowią prognoz ani szacunków wyników (w tym finansowych) i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania w latach 2020-2023. Podstawowym celem niniejszej strategii jest zapewnienie trwałego wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy. Cel ten został sformułowany i rozbudowany z perspektyw: